ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း (Hotel) ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 April 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ဢၼ်တေမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းထႅင်ႈ တင်ႈတေႇ ဝၼ်းထီႉ 07 April 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 21 April 2020  ၼႆၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ၽၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ပဵၼ်ပႃးၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေလိုဝ်ႈသဝ်းတေႃႇထိုင် လိူၼ် April 2020 သဵင်ႈ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵတ်းယဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၶဝ် လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇသိုပ်ႇလိုဝ်ႈသဝ်း ဝႃႈၼႆ၊ လွင်ႈဢႃႇ ယုဝီႇသႃႇမူတ်းသဵင်ႈသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မိူင်းတႆးမီးၼၼ်ႉသေ တေမီးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်းၼႆသေတႃႉ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တေသႂ်ႇပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၸီႉသင်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် သိုပ်ႇလိုဝ်ႈသဝ်းၵႂႃႇသေ ၵူၺ်းၵႃႈတေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတၢင်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း သေ တေဢမ်လႆႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ဢၼ်တေမႃးလိုဝ်ႈ သဝ်းထႅင်ႈၼႆသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် Quarantine လႄႈ ၶႅၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးလိုဝ်ႈ သဝ်းဝႆႉတီႈ  ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပၼ်လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Tachileik News Agency

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း