ႁူင်းဝႆႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တႅၵ်ႇႁိမ်းလၢႆႇၸႃႇ လႄႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႉႁဵတ်း

ႁူင်းဝႆႉ (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ၵွင်ႈ/မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆလၢႆသႅၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ တပ်ႉၵျႃႇထူႇၶွင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၼၼ်ႉ ၵိုၵ်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ႁူင်းဝႆႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တႅၵ်ႇႁိမ်းလၢႆႇၸႃႇ လႄႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႉႁဵတ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းဝႆႉ (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ဢၼ်မီးတီႈတပ်ႉၵျႃႇထူႇၶွင် ႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆႇၸႃႇ (ပေႃးႁေႃႈၵႃး လုၵ်ႉလၢႆႇၸႃႇၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉၵျႃႇထူႇၶွင်ႇ ၼႆ တေမီးမွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် 10 မိၼိတ်ႉ)  ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA မီးပၼ်ႁႃၵၼ် လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႆႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းဝႆႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တႅၵ်ႇႁိမ်းလၢႆႇၸႃႇ လႄႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႉႁဵတ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းဝႆႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၵဝ်ႇ/ၵွင်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉ လႆႈမၼ်းၵူၺ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းယူႇ ၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇသမ်ႉ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးသေ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶႄၾႆးယူႇ ၵမ်းလိုၼ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၾႆးၵေႃႈမႆႈမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵေႃႈတႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ လွင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလူႉသုမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း −ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ − ဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်သေဢိတ်း လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႂ်ႈၵဝ်းၶဝ် တႅမ်ႈလၢတ်ႈ (ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး) ၵူၺ်း ၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ − ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 April 2009 သေ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ထုၼ်းမႅတ်ႉၼၢႆႇ လႄႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈဢမ်ႇမီး ယူႇၸွမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႈလၢႆႇၸႃႇ မိူင်းၶၢင် ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သင်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − Irrawaddy , 7 Day News