ႁူင်းၵဵပ်းမၢၵ်ႇ ဢၼ်ပႃးသၢၼ် Dynamite တႅၵ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်ထိုင် 98 ၵေႃႉ

ဝၢႆးသေ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁူင်းၵဵပ်းမၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ပႃးသၢၼ် Dynamite တႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်ထိုင် 98 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 600 ပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးႁူင်းၵဵပ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း  ဢၼ်မီးပႃးသၢၼ် တႆးၼႃးမၢႆႉထ် (Dynamite) ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈပဵၼ်ၽေးတႅၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ပႃႇတႃႇ (Bata) မိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇထိူဝ်ႇရီႇယႃႇ ၵီႇၼီႇယႃႇ (Equatorial Guinea) ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်ထိုင် 98 ၵေႃႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 615 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – EPA

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ႁူင်းၵဵပ်းသၢၼ် တႆးၼႃးမၢႆႉထ် (Dynamite) တႅၵ်ႇၼႆႉသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ဝၼ်းထီႉ 7  March 2021 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၸုတ်ႇၽဝ်သူၼ်ႁႆႈ ဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်း ႁူင်းၵဵပ်းသၢၼ်တႆးၼႃးမၢႆႉထ် (Dynamite) ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၾႆးၸင်ႇလႆႈလၢမ်းမႆႈပႃး ဝႃႈၼႆ။ သၢၼ်တႆးၼႃးမၢႆႉထ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်သၢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တႃႇႁဵတ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇထိူဝ်ႇရီႇယႃႇ ၵီႇၼီႇယႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁူင်းၵဵပ်းသၢၼ်တႆးၼႃးမၢႆႉထ်တႅၵ်ႇ ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းၵဵပ်းသၢၼ် တႆးၼႃးမၢႆႉထ် ၶဝ်ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇထိူဝ်ႇရီႇယႃႇ ၵီႇၼီႇယႃႇၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၸွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇလူႇလိူတ်ႈ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပႃႇတႃႇ၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼမ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈသေ ႁူင်းယႃမၢင်တီႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးၵူႇၼွၼ်း တႃႇယူတ်းယႃသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၼွၼ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

PHOTO – SCREENGRAB

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇထိူဝ်ႇရီႇယႃႇ ၵီႇၼီႇယႃႇ ယင်းတုၵ်းယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသပဵၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသပဵၼ်ႇသေ တေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၸွႆႈလႆႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း