ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် မိူင်းသေႃႇတီႇဢႃႇရေးပီးယႃး (Saudi Arabia) ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ထုၵ်ႇၺႃးတိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2019 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယီႇမိၼ်ႇႁူႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တရူၼ်းသေ ယိုဝ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ Saudi Aramco ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈမိူင်းသေႃႇတီႇဢႃႇရေးပီးယႃး (Saudi Arabia) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၶဝ် ၵေႃႉႁဵတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းသေ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လမ်လွင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ႁႅင်းထၢတ်ႈ ၵူႈပိူင်ပိူင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် Khurais ဢိၵ်ႇတင်း Buqyaq ၼႆႉ ၸွင်ႇမီးၵူၼ်း လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလီလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼိဝ်းၵလီးယႃး ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ဢီႇရၼ်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢီႇရၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉမႃးပဵၼ် လွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တရူၼ်းယိုဝ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် တီႈမိူင်းသေႃႇတီႇဢႃႇရေးပီးယႃး (Saudi Arabia) လႄႈ သၢႆငၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇပႃႇသႅၼ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယီႇမိၼ်ႇႁူႇတီႇ ဢၼ်မိူင်းဢီႇရၼ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လႄႈ တပ်ႉၸုမ်းဢၼ်သေႃႇတီႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းယီႇမိၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပီႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် Buqyaq ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တီႈၼိူဝ် Video online သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈငိၼ်းပႃး သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Saudi Press Agency ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်း (Saudi Arabia) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၽွင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယီႇမိၼ်ႇႁူႇတီႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တရူၼ်းသေ ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၽၢႆႇသိုၵ်း ယီႇမိၼ်ႇႁူႇတီႇ Yahia Sarie တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်တရူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် 10 တီႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ဢၼ်ၽၢႆႇၶဝ်ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေႃႇတီႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ ၊ သင်ဢမ်ႇၵိုတ်း ပေႃးၼႆၸိုင် သၢႆငၢႆတေႁုၵ်ႉႁၢႆႉၵႂႃႇႁႅင်း လိူဝ်သေၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း