ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸမ်ထိုင်ႁဵင်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 March 2021 လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 00:45 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျုႇဝႃႇ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း  (West Java) မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ၼႆယဝ်ႉ။

The Star

ၶွမ်ႇပၼီႇႁႅင်းၾႆး ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Pertamina ဢၼ်မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်း ပႆလဵပ်ႈႁိမ်းၸမ်ႁူင်းၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်သေ ထိုင်တီႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယင်းလႆႈပဵၼ် ၼႂ်းယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်မီးၾူၼ်တူၵ်း ၾႃႉၽႃႇၾႃႉလင်ပႃး၊ ႁူင်းၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလႆႈ 125,000 ပႃႇရဵဝ်ႇလ် (Barrel) တေႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း၊ ပေႃးမႃးၼပ်ႉပဵၼ်လိတ်ႉတိူဝ်ႇ (Liter) 1 ပႃႇရဵဝ်ႇလ်ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ 158 လိတ်ႉတိူဝ်ႇ လႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼမ်ႉမၼ်း 19.8 လၢၼ်ႉလိတ်ႉတိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Pertamina လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 950  ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးဝႆႉ လႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်း လွတ်ႈၽေးလီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈ သုမ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျုႇ ထူပ်းၵူၼ်းလူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉ ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 400 ၵေႃႉ
AFP

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈသုမ်ႉပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျုႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ15 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 400 ၵေႃႉ လႄႈ သုမ်ႉပၢႆႈၽေး ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် 10,000 လင် လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဢေႇသုတ်း 50,000 ၵေႃႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ႁၢမ်းတီႈယူႇသဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း