ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တင်းၼမ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ပေႃႈလဵင်ႉ – မႄႈလဵင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼုင်ႈဝႆ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဢၢပ်ႈပၼ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် လႆႈတႄႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် လႆႈၸိူင်ႉထိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးမိူင်းၼင်ႇ ယႃသၢႆႇၶူၼ်ႁူဝ်၊ ၼမ်ႉယႃဢၢပ်ႇၼမ်ႉ (သပ်ႉပျႃႇ)၊ ယႃႈသီၶဵဝ်ႈ၊ မႆႉသီၶဵဝ်ႈ၊ ၽွင်သၵ်ႉၶူဝ်း၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်း တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း/ၸၢႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း 350 ၵေႃႉ လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ပေႃႈလဵင်ႉ – မႄႈလဵင်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် တီႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈလႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်၊ ငိုၼ်းတွင်း၊ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 088−269−6527 လႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတၢင်း Email – [email protected] ၼႆႉလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း