ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီး လွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊  မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်ပႃးၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2021-2022 တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ပေႃးတေမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ မေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် လႄႈ  မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 July 2021 သေ တေၸတ်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 July 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းလႄႈ ၶူးသႅင်ႁၢၼ် ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်းသေ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းတေမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ လႄႈ လွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဝ်ႈငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လုမ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူမ်ႈပႃးတင်းၽၢႆႇသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းတႄႉၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ယၢၼ်ႁၢင်ႇၵႆတင်းၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ႁၵ်ႉသႃပၢႆးယူႇလီ၊ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊပီႊ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈတေၶဝ်ႈဝႃႇ၊ ဢွၼ်ၼႃႈတေထိုင် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး လႄႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶိင်ႇၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လၢႆလၢႆတီႈယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း