ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2022–2023

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 June 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2022–2023 တီႈၼႂ်းႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ (ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း  ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2022–2023 ၼႆႉ ၶူးသွၼ်တင်းမူတ်းမီးယူႇ 27 ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇမွၵ်ႈ 400-500 ၵေႃႉသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ် လႄႈၼမ်ႉၵတ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် တေႃႇၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ယူႇတီႈၶူးၶဝ် တေၶတ်းလိူၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႅၵ်ႇပပ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉသေ ဢွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ (လဵၼ်ႈၵဵမ်း)ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11-12 June 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် လႄႈ ၸၼ်ႉသုင် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် လႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ပီႈသွၼ်ႁဵၼ်း 2022-2023 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း