ႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလၢတ်ႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ILO) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (109) သေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူႈၽၢႆႇ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း လွင်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈၶိုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆသေ ယူႇတီႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽွင်းတၢင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်လၢႆးသေ ၽၢႆႇႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်ဢွၼ်ႇလၢႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီး ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၊ ၽွင်းတၢင်ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၊ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ Ms. Sharan Burrow ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မုၵ်ႉၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ၵူႈမိူင်းမိူင်း International Trade Union Confederation (ITUC) လႆႈလၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်လၢႆးၼၼ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေမၵ်းမၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ၵူႈမိူင်းမိူင်း  သေ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း