ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း တႃႇမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး 400 ပီႊ

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵျွင်းဝိသုတ်ႉထႃႇရူင်ႇ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်တီႈၵႆသေ ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပီႊပွင်း 400 ပီႊ တီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ မိူင်းပွၼ်းတႆး ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလႆႈမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်မဵတ်ႉတႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2000 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ပီႊ 2020 ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇ လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သြႃႇလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵျွင်းဝိသုတ်ႉထႃႇရူင်ႇ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းဢွင်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈပီႊ 2020 လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းၸွမ်ပိဝ် သႃႇသၼႃႇလႄႈ တီႇၽဵဝ်ႈယုမ်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2020 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ထွမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢေႃးဝႃႇတ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ပၺႃႇသႃႇမိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႃႇတေမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပီႊပွင်း 400 ပီႊၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးပီႊ 2021 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပႃႇရမီႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်း တႃႇတေမႄးၵုမ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇ ပီႊယၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢိၵ်ႇ ၽိတ်းပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် မႃးတူၺ်းၽၢင်ႁၢင်ႈၵွင်းမူး တႃႇတေမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၶိုၼ်းၵွင်းမူး ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးလႆႈ ၵွင်းမူးသူႇမႂ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈပူႇၸေႃႇဝႆႈသႃႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႂ်း သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2021 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈၵွင်းမူးယဝ်ႉသေ ဢွၼ်ဝႆႈၽြႃးသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ လႄႈ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢၼုၺၢတ်ႈ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈတႃႇၼၵဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉသေလႄႈ ၶိုၼ်းမဵတ်ႉတႃႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇႁူဝ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ တႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၵွင်းမူး ၵဝ်ႇၵႄႇၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉမေႃႇၶုမ်ၶမ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းၵၼ်တင်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2021 လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထိုင်တီႈၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း တႃႇတေမႃးႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ၸင်ႇမႃးဢွၼ်ႁူဝ် သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဝႆႈၽြႃးသုတ်ႇမုၼ်းထမ်းဝႆႈၽြႃး ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၵဝ်ႇ လႄႈ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉတႃႇတေမႄးၵေႃႇၵုမ်း လုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးပီႊ 2021 လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ လႆႈထႃႇပၼႃႇၵႅၼ်ႇၸႂ်ၵွင်းမူး ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း၊ လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း လႆႈထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူး ပွၵ်ႈၵမ်း (2) လႄႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမႄးၶုတ်းၶွပ်ႇတိၼ်ၵွင်းမူးၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇပႅတ်ႇသူႇလႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵဝ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇပႅတ်ႇသူႇ ဢၼ်ၶုတ်းႁၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းဢဝ်ထႃႇပၼႃႇၼႂ်းၵွင်းမူးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈယူႇလႄႈ  သင်ဝႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်တႃႇၼၸွမ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသူႉၼၼ်ႇတ(မိူင်းတုင်) ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်း ဝတ်ႉဝိသုတ်ႉထႃႇရူင်ႇ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 793 396 536 ဢမ်ႇၼၼ် 09 683 558 900 ၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း