ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင်ၵေႃႇမိူင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ ပဵၼ်တီႈပိုၼ်ၽႄသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈႁိူဝ်ႈပိူင်းသႂ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပႃးတီႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇႁူႉၶိုတ်းတၼ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ လၢႆသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၵျၢင်ႉၵမ်သိလ်သီႇလ သမထိ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ယေႃးၵီႇယိင်း/ၸၢႆး လႄႈ ပဵၼ်တီႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 May 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆတူၼ် ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈႁူမ်ႈသွၵ်ႈႁႃႁၼ် တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ လွႆၵျွင်း ၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈၼႆၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈ သိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ် တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ လၢႆပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ (ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း) ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင်ၵေႃႇမိူင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၼွင်ၽႃ ပဵၼ်တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ဝဵင်းႁူဝ်ၼွင်ၼႆၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈႁူၵ်ႉႁၢမ်းၵႂႃႇလၢႆပၢၵ်ႇပီႊယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်းမႄးလုမ်းလႃးပူၵ်းပွင် တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁႂ်ႈပေႃးႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ  ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် လူႇၶၢမ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈသၢင်ႈတႃႇၼ တၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ ထၢပ်ႈထႅမ်ပႃႇရမီႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင် ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆမွၵ်ႈသၢမ်လၵ်း ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် လူတ်ႉၶိူင်ႈ လူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပိူဝ်ႉတၢင်းဢုင် ၵူၺ်းယၢမ်းလဵဝ် မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းမႃးသေ လႆႈသိူဝ်ႇသၢႆးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဢၼ်မီးၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇလူင် မႅၵ်ႇႁၢမ်ဝႆႉ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇ တီႈၼိူဝ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉသေ တႃႇတေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူး တီႈၼိူဝ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈ သိၵ်ႈၶိုၼ်ႈလႆ (ၶူဝ်လႆ) တင်းၼမ်ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 သိၵ်ႈ ၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶႂ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ သိၵ်ႈၶိုၼ်ႈလႆ(ၶူဝ်လႆ) ၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈၼွင်ၽႃ ယၢမ်ႈပဵၼ်ဝဵင်းႁူဝ်ၼွင်မႃးလႄႈ ၼင်ႁိုဝ် ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃးတေၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၵေႃႈသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင် ၵေႃႇဝၢၼ်ႈၵေႃႇမိူင်း တၢင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼွင်ၽႃ တၢင်းသုင်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမီး 29 ထတ်း ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ပလၢင်ႇမၼ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းလႄႈ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင် ၵေႃႇဝၢၼ်ႈၵေႃႇမိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင်ၵေႃႇမိူင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ ဢိင်ၼိူဝ် သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းယမ် တီႈပိုင်ႈယူႇႁူမ်ႈငဝ်း တီႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း လၢႆသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ဢမ်ႇဝႃႈဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၸိူဝ်းမႃးၵျၢင်ႉၵမ်သိလ်ထမ်း လႄႈ ယေႃးၵီႇယိင်း/ၸၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈယိင်းၸၢႆးတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃးလႆႈသေ တေမီးလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းမႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းလူႇၶၢမ်ႇထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇၼတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီံႉ 11 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် တႄႇပူၵ်းတင်ႈသဝ်ဝတ်ႉၵျွင်းလႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလူႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈလိၼ်။

ၸဝ်ႈၶူး လၢတ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈပူၵ်းတင်ႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃၼႆႉၵေႃႈ 1. ပဵၼ်တႃႇ ႁႂ်ႈပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ ၼႃႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ၊ 2. တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈပူၵ်းပွင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉပၼ် သင်ႇၶၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးႁႅင်းၸႂ် ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽႄသႃႇသၼႃႇ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉႁေႃးတြႃး ၶႂ်ႈလုၵ်ႉပူၵ်းတိုၼ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသထႃး လႄႈ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ 3. တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈပၢႆးပၢႆး ပၢႆးလႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၵူၼ်းႁူႉၵူၼ်းမေႃမၼ်းသေ မႃးပူၵ်းပွင်ထႅမ်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူး တေပၼ်တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း လႄႈ လဵင်ႉလူလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽွင်းယၢမ်းမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတင်းမူတ်း၊ 4. ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်တြႃးပၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်တြႃး ၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝိပသ်ႉသၼႃႇ၊ 5. ပုၼ်ႈတႃႇတေပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးတၢင်းႁူႉပၢၼ်မႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ တေႁွင်ႉၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈ ဢွင်ႈတီႈတႃႇပူၵ်းပွင်သႃႇသၼႃႇ ထႅင်ႈလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် လႄႈ သင်ဝႃႈတၵ်ႉၵႃႇသထႃး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်တႃႇၼၸွမ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ မၢႆၾူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 09455584349 ၼႆႉလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း