ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း

ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ (Union Democratic Party- UDP) ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 224 ဢၼ်ပဵၼ်မၢႆမီႈၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ မီးၵႃးပလိၵ်ႈ 13 လမ်း ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ− ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းလၵ်ႉပၢႆႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပလိၵ်ႈမီး ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႆႉယူႇ၊ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မတ်ႉတႃ 224 ဢၼ်ပဵၼ်မတ်ႉတႃ ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၢင်ႈလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈသေ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းလႆႈပေႃးၼႆၸိုင် လုမ်းတြႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းလႆႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈထိုင် 2 ပီႊ လႄႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတင်းသွင်မဵဝ်းၵေႃႈလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ (UDP) ၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ပုၼ်ႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မၢႆထီႉသွင်၊ ထီႉၼိုင်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ထီႉသၢမ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၵျူင်ႇယွၼ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်း ဝ (UWSA) ၼႆသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 January 1998 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်း၊ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (2) ၶေႃႈၼႆႉသေ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ (9) ပီႊသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၵျူင်ႇယွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေတူၵ်းၶွၵ်ႈႁိုင်ၼိုင်ႈပီႊယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 January 1999 မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ် ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းသေ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ လၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ ၼွၵ်ႇမိူင်းပႅတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီၼႆႉ ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2007 တီႈမိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼဢၽ (တၢၼ်းသူၺ်ႇ) ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်သေ တၢင်ႇထိုင်ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 March 2010 ၵွၼ်ႇၼႃႈတေပဵၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2010 ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးပီႊ 2013 ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇသေ ၶိုၼ်းမႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆပၢၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2010 လႄႈ 2015 ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉလႆႈပႃႇတီႇလူင် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီၼၼ်ႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမွၵ်ႈ 6,000,000 (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပႃႇတီႇၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းလိူၼ်ပႃႇတီႇလႄႈ သၢႆမၢႆငိုၼ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႃႈႁိုဝ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၸၼ်ႉမူႇဝၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၼိုင်ႈသႅၼ်၊ ယူႇတီႈဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 လၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇသေ ပၼ်ငိုၼ်း တေယူႇတီႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၶွမ်ႇပၼီႇ မျၢၼ်ႇမႃႇၵျေႃႇသေပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် မီးၸိုဝ်ႈယူႇလၢႆလၢႆဢၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁွင်ႉဝႃႈ မၢႆႉၵႄႇလ်ၵျေႃႇမျိၼ်ႉႁႂႃႇ ၸိုဝ်ႈၶၢင်ႁွင်ႉဝႃႈ သႃႉၶူင်သူင်းသွင်ႇသေယဝ်ႉ ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

တေႃႇပေႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။

ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉၼႆႉ ယူႇသဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃးဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶီႇလူတ်ႉၵႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း (Lexus) သေ မီးၽူႈၵႅမ်တူဝ်ပႃးၵွင်ႈၼဵပ်းဢႅဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း