ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်းၶူပ်ႇ 73 ပီႊ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း