ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC) လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးထေႃႉလေး ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC) ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ (KNU/KNLA-PC)။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးထေႃႉလေး လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC) တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃးလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၼမ်းသွင်ၽၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉသေ လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၽၢႆႇ (KNU/KNLA-PC) တႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူဝ်ယွႆႈသင်။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈလႆႈႁၼ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုင်ပွင် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း  NCA မႃးတႃႇသေႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်တႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေပႆၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း NCA လႄႈ ၶေႃႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC)  ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ ၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးထေႃႉလေးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း (KNU/KNLA-PC) လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇသေတႃႉ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း (KNU/KNLA-PC) လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ပႃးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေထိုင်ယိူင်းမၢႆ ဢၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဝႆႉလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ သိုပ်ႇပႆၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA-PC ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA) ၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးထေးမွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် KNU/KNLA-PC ၵေႃႉၵဝ်ႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးထေႃႉလေး ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ KNU/KNLA-PC ၸွမ်သိုၵ်း ၸေႃးယိၼ်ႇၼူႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၽူႈၼမ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယၢင်း Thoolei ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ဢမ်ႇႁူႉမၢႆတပ်ႉ) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ−12 ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC) တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇၵူၵ်ႉ ဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ (KNU/KNLA-PC) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း