ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Samsung ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ

လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ လီၵျေးယွင်း (Lee Jae−Yong) ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Samsung ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လုမ်းတႅပ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ လီၵျေးယွင်း (Lee Jae−Yong) ဢႃႇယု 52 ပီႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Samsung တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီႊပၢႆၶိုင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ လီၵျေးယွင်း ယၢမ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူးလၢပ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽၢၵ်ႉၵျွၼ်းႁေး (Park Geun-hye) တႃႇငိုၼ်း 8.6 လၢၼ်ႉဝွၼ်း (တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 7.8 လၢၼ်ႉဢမေရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ) ႁႂ်ႈၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇၸွမ်ၸိုင်ႈသေ ၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ပေႃးတေၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Samsung ယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၽွင်းယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ လီၵျေးယွင်းသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇတွပ်ႇၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ႁွင်ႉပၢဝ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉသေၶေႃႈ၊ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၵေႃႈ တီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉမိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၸၼ်ႉ (12) ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉသေ ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းတင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢၼ်လႆႈမႃး တႃႇႁႃႈပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Samsung ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇယႂ်ႇလူင် လႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ ဢီႇလႅတ်ႉတရေႃးၼိၵ်ႉလၢႆလၢႆမဵဝ်းဝႃႈၼႆ။

လီၵျေးယွင်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Samsung ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2014 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼၼ်ႉ တေလုတ်ႈႁၢမ်းၵေႃႉဢၼ် တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေၸွမ်းပႃးတၢင်းလင်ၽွင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း