ႁူဝ်မၼ်း မီးၽွၼ်းလီတေႃႇပၢႆးယူႇတီႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ႁူဝ်မၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းသူၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်းၵေႃႈတေမီးယူႇလၢႆလၢႆသီ မိူၼ်ၼင်ႇ− သီလႅင်၊ သီၵမ်ႇ၊ သီလိူင် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေမၼ်းတေမီးသီလၢႆလၢႆမဵဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းမီးဢရသႃႇဝၢၼ်လႄႈ မီးၵူၼ်းသူင်ၵိၼ်မိုတ်ႈၵိၼ်ၼမ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇ တူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်မီးၼႂ်းႁူဝ်မၼ်း

ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလၢႆလၢႆမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Fiber လႄႈ Vitamins ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး Vitamins မိူၼ်ၼင်ႇ−

 • Vitamin A
 • Vitamin C
 • Vitamin B5
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မၼ်းယင်းမီးထၢၼ်ႈဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်း မဵဝ်းဢၼ်ၸွႆႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၶိင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသမ်ႉပဵၼ်သၢၼ် ထၢတ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ−

 • Potassium
 • Manganese
 • Copper
 • Niacin
 • Antioxidant ၸိူဝ်းၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းမီးၶႆမၼ်း ဢေႇတေႉတေႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁူဝ်မၼ်းဢၼ်လိပ်း 100 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇၼႆႉ တေမီးၶႆမၼ်းယူႇ 0.1 ၵရိမ်ႇၵူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢေႇႁႅင်းတေႉတေႉ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းၸင်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ပဵၼ်ဢႃႇႁႃႇရ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းလူတ်းယွမ်းၶႆမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီႁူဝ်မၼ်း

 1. လုမ်းလႃးသၢႆတႃ

ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ်  Beta Carotene ဢၼ်ပဵၼ်သၢၼ်တေႃႇသူႈ Antioxidants ဢၼ်ဢမ်ႇလီ မဵဝ်းထူပ်းႁၼ်လႆႈၼႂ်းၽၵ်းလႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်မီးသီ လိူင်သေ မိူဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သၢၼ် Beta Carotene ၼႆႉၵေႃႈ တေလႅၵ်ႈ ပိၼ်ႇပဵၼ် Vitamin-A ဢၼ်ပဵၼ်သၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တီႈၸွႆႈလုမ်းလႃး သၢႆတႃသေ တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် လွင်ႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်သႅင်ၶွင်သၢႆတႃလႄႈ ယင်းမီးသၢၼ် Anthocyanin ဢၼ်ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းသႄးလ်တီႈတႃ ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။

ႁူဝ်မၼ်း မီးၽွၼ်းလီတေႃႇပၢႆးယူႇတီႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

 1. တေႃႇသူႈၵႅၼ်ႇသႃႇ

ႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ်ဢၼ်တေႃႇသူႈ Antioxidants လၢႆမဵဝ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် Carotenoid ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈၶူၼ်ႉ ၶႂႃႉသေ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၵိၼ်ဢႃႇႁႃႇရမဵဝ်းဢၼ်မီးသၢၼ် Carotenoid ၼႆႉ မၼ်းမီးသုၼ်ႇၸွႆႈလူတ်းယွမ်း တိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလႆႈလႄႈ သင်ပဵၼ်ႁူဝ် မၼ်းသီၵမ်ႇသမ်ႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ် Anthocyanins ဢၼ်ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလမ်းသႆႈယႂ်ႇလႄႈ ၵႅၼ်ႇသႃႇလွတ်ႇၽၢႆႈလူင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. လီတေႃႇလမ်းသႆႈ

ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး Fiber ယူႇသွင်မဵဝ်းလႄႈ မဵဝ်းထီႉၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ် Fiber ဢၼ်ယွႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉလႆႈလႄႈ ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈသမ်ႉတေပဵၼ် Fiber ဢၼ်ယွႆႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ Fiber ဢၼ်ယွႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၶူင်ႉသၢင်ႈလွတ်ႇဢႃႇႁႃႇရလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈတွင်ႉပိၵ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈဢၼ် Fiber တင်းသွင်မဵဝ်းၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးၸွမ်းပႅတ်ႉတီးရီးယႃး မဵဝ်းဢၼ်လီ ၼႂ်းလမ်းသႆႈၵေႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇႁႂ်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇသၢၼ်မဵဝ်းမီး ဢႅတ်ႉသိတ်ႉၶႆမၼ်းသဵၼ်ႈပွတ်း တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းလမ်းသႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လမ်းသႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ ယွႆႈဢႃႇႁႃႇရ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုပ်ႇဢဝ်သၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ လႆႈလီၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶၢတ်ႇသၢၼ် Vitamin-A

Vitamin-A ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Vitamin ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူင်ႉသၢင်ႈ လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ တေႃႇသူႈပႅတ်ႈလွင်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းၶွင်သႄးလ် သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈလုမ်းလႃးသၢႆတႃပႃးထႅင်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မီးၽၢင် ႁၢင်ႈၶၢတ်ႇ Vitamin-A ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ႁူဝ်မၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉမဵဝ်းမီး Vitamin-A သုင် ၵူၺ်းၵိၼ်ႁူဝ်မၼ်းတူမ်ႈ 100−200 ၵရမ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ တူဝ်ၶိင်းတေလႆႈႁပ်ႉ Vitamin-A ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 400−769 % သေ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် Vitamin-A ဢၼ်တူဝ်ၶိင်းထုၵ်ႇလီလႆႈႁပ်ႉတေႃႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႄႈ တဵမ်ထူၼ်ႈပဵင်းပေႃး တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈၶၢတ်ႇ Vitamin-A လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ၵုမ်းထိင်းၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်ပဵၼ်ပႅင်ႈ ႁိုဝ် Carbohydrate သေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ဢႃႇႁႃႇရမဵဝ်းဢၼ်ပၼ် Fiber သုင် ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈဢၼ် Fiber ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈဢိတ်ႇ ယွႆႈ ၶဝ်ႈပႅင်ႈထိူင်းလူင်းလႄႈ မိူဝ်ႈဢၼ် Carbohydrate ထုၵ်ႇဢိတ်ႇယွႆႈထိူင်းလူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်  Glucose ၼႂ်းလိူတ်ႈၵေႃႈတေလူတ်းယွမ်းလူင်း ပႃး ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈၵိၼ်ႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ လွင်ႈၵိူဝ် ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်တဵမ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈသၢၼ် Potassium ၵွပ်ႈၼၼ် ႁူဝ်မၼ်းၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ တေပၼ်သၢၼ် Potassium ၼမ်ထိုင်ပဵၼ် 950 မီႇလီႇၵရမ်ႇ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းတေ ၼမ်လိူဝ်သေ Potassium ဢၼ်မီးၼႂ်းၵူၺ်ႈပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သၢၼ် Potassium ၼႆႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈလွတ်ႇလိူတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉဢဝ် Sodium တင်း ၶွင်ဢၼ်ဢမ်ႇလီ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိူတ်ႈလႅၼ်ႈလႆႈလီၶိုၼ်ႈသေ လူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ႁူဝ်မၼ်း

ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်မၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈ လွတ်ႈၽေးလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽေး ၵူၺ်ႈၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ႁူဝ်မၼ်း ပႅၵ်ႉသမ်ႉတေမီးဢေႇသေတႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢမ်ႇႁႂ်ႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းၽႄႈလၢမ်းၼမ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယင်း မီးသၢၼ် Oxalate ဢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်တိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်လီႉၼႂ်းတႂ် ၵွပ်ႈၼၼ် ၽူႈၸိူဝ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လီႉ ဢမ်ႇၼၼ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတေပဵၼ်လီႉၼႂ်းတႂ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉလႄႈ ၵိၼ်ႁူဝ်မၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းမီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ မဵဝ်းမီးၽွၼ်းလီတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေလိုမ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးလွင်ႈႁုင်တူမ်ႈ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁုင်တူမ်ႈႁူဝ်မၼ်းသေ သႂ်ႇလေႃးၶိူင်ႈၵရိယႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်မၼ်းမီး Sodium လႄႈ ထၢၼ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်သုင်လႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီတီႈသုတ်း တႃႇႁႂ်ႈလႆႈသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီတူမ်ႈႁူဝ်မၼ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇသင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.sanook.com/health/29753/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း