ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းလိပ်ႉပျႃး တေၸၢင်ႈထိုင် သွင်မိုၼ်ႇၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တီႈၼႂ်းမိူင်းလိပ်ႉပျႃး ယွၼ်ႉၽၢႆလူင် 2 တီႈ ၵူၼ်ႇပင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

ဝၼ်းထီႉ 15 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 6 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၼပ်ႉတႄႇဢဝ်ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းလိပ်ႉပျႃးလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းသေ တေႃႈလဵဝ် မီးထိုင် 11,470 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈသုင်ထိုင် 20,000 ၵေႃႉၼႆသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆလၢႆဝႆႉ ဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ်မီး 10,100 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်း UN ၵေႃႈ လႆႈလၢႆးငၢၼ်းၼႄဝႃႈ မီးၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ လႆႈထူပ်းလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 884,000 ၵေႃႉ ၼႂ်း 5 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ဢမ်ႇယွမ်း 30,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း