ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၸမ်ထိုင် 10 လၢၼ်ႉ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တႄႇပဵၼ်မႃး တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၸမ် 10 လၢၼ်ႉယဝ်ႉ လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃး တင်း ပရႃႇသီးလ် ၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၸမ်ထိုင် 10 လၢၼ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ Worldometers.info/coronavirus ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 05 November 2020 (လိူၼ် 11 လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States of America – USA) တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 118,204 ၵေႃႉ လႄႈ လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ထႅင်ႈ 1,125 ၵေႃႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 9,919,522 ၵေႃႉ ၊ လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ႁူမ်ႈ 210,953 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းဢိၼ်းဢီးယႃး (India) ၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉမိူင်းထီႉ 2 သေ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသမ်ႉ မီးယူႇ 8,411,034 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်သမ်ႉ မီးယူႇ 125,029 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ပရႃႇသီးလ်  ၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မီးယူႇ (ႁူမ်ႈ) 5,614,258 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် မီးၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈ 161,779 ၵေႃႉ ၼႆ လႆႈႁၼ် Worldometers.info/ coronavirus ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၸမ်ထိုင် 10 လၢၼ်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် (USA) တိတ်းၸပ်း COVID-19 လႄႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၽေး ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸူႉတုမ်ၵူၼ်းၼမ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သေလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း  (ဢၼ်သႂ်ႇမီးဢေႇႁႅင်းၼႃႇ) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ် ငၢႆႈငႅမ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးသမ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်မိူင်းထီႉ (2) လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း (ပွၵ်ႉၵူၼ်းၽၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး) ၶဝ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး မၢင်ၵေႃႉ/မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းလႂ် ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈမီး  ၊ တွၼ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းသမ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈသေ ႁူဝ်ၵူၼ်းသမ်ႉၼမ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ငၢႆႈငႅမ်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးႁႃ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်တင်းၼွၵ်ႈသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉမင် ႁႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယူႇၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ 5 မိူင်း ပဵၼ် (1) ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (USA) ၊ (2) ဢိၼ်းတီးယႃး (India) ၊ (3)  ပရႃႇသီးလ် (Brazil) ၊ (4) ရၢတ်ႉသျႃး (Russia) ၊ (5) ၾရင်ႇသဵတ်ႇ France ၼႆႉသေ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တႄႇထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၸုၵ်းယူႇဝႆႉတီႈ မၢႆ 59 လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 86,115 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 4,634 ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (216) မိူင်း (216 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (49,034,766) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,239,660) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (34,984,041) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus ဝၼ်းထီႉ 06 November 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 11:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း