ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယွမ်းလူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လဝၵ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ  လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွမ်းလူင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်လဝၵ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းပီႊ 2019 တႃႇဢွင်ႈတီႈ 4,000 တီႈ၊ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 130,000 ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 500,000 ပၢႆသေ ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် (110) ၶေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ၵဵပ်းဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 1983 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးမႃးၼပ်ႉတႅၵ်ႈၵၼ် ၽူႈယိင်းတင်းၽူႈၸၢႆးၸိုင် ပေႃးႁူဝ်ၼပ်ႉၼၢင်းယိင်းမီး 100 ၵေႃႉၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၸၢႆး တေမီး 98 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ သၢႆမၢႆမိူဝ်ႈပီႊ 2014 ပေႃးႁူဝ်ၼပ်ႉၼၢင်းယိင်းမီး 100 ၵေႃႉၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၸၢႆး တေမီး 93 ၵေႃႉ လႄႈ ထိုင်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2019 သမ်ႉ ပေႃးႁူဝ်ၼပ်ႉၼၢင်းယိင်းမီး 100 ၵေႃႉၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၸၢႆး တေမီး 88 ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶၢႆႇၶၢႆႇၸူဝ်း ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လဝၵ  ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ− လွင်ႈဢၼ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းယွမ်းလူင်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေပဵၼ်လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၼႂ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ သၢႆမၢႆတူၵ်းႁၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေပဵၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပႃးထႅင်ႈလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ 30 ထိုင် 60 ဢၼ်တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႄႈမၢႆတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20 (20%) ဝႃႈၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းတွၼ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႄႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တၼ်းလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2019 တႄႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တၼ်းလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်သေ ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆလႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႄႉ လီၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်း 2014 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်တေမီး 2 ထိုင် 3 ၵေႃႉ ၼႆသေတႃႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆ ပီႊ 2019 ၼႆႉတႄႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တေမီး 2 ၵေႃႉလႄႈ 2 ၵေႃႉလူင်းတႂ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2024 ၸင်ႇတေလႆႈလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈမၼ်း ပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူဝ်ႇၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵူႈပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၼႆသေ တႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 54 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။     

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း