ႁူဝ်ၼႃႈပိဝ်ႇၸေႃးထီး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

ႁူဝ်ၼႃႈပိဝ်ႇၸေႃးထီးၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉၼင်ႈယူႇတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း မိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်း ၽွင်းဢူးတိၼ်ႇၺုၼ်ႉ  ဢႃႇယု 50 ပီႊ ၼင်ႈတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း (ၵူဝ်ႇဝၢၼ်းဝိၼ်း) ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈသေ တၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈ Kachin New Group ဝႃႈ ဢူးတိၼ်ႇၺုၼ်ႉ ၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႄႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉသေ လႆႈယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းၸပ်းတူဝ်ဝႆႉယူႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယိုဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22  January 2023 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၽၢႆႇၼႃႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉလူင်းၶိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 76 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ 33 ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သမ်ႉၵႆႉၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လၵ်ႉယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး။ ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉသေ သမ်ႉၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ် PDF ၼႆသေ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း