ႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပူႇထဝ်ႈဢႃႇယု 80 ပီႊသေ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 29 ၵေႃႉ

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပူႇထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ 80 ပီႊၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵိၼ်လဵင်ႉ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း သမ်ႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လၢၼ်ႉလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Channel News Asia – CNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တၢင်းသုင် 2 ၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းသျၢၼ်းသိ (Shanxi) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်ထိုင် 29 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 28 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႈၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပူႇထဝ်ႈ ဢႃႇယု 80 ပီႊၼႆသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ် ဢွၼ်ၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈၼိုင်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတင်းၼမ်သေ သမ်ႉလႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လၢၼ်ႉၸၼ်ႉထီႉ 1 လူမ်ႉၵူၼ်ႇဢွၼ်တၢင်း ၸၼ်ႉထီႉ 2 ၶိုၼ်းၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်း 840 ၵေႃႉ လႄႈ လူတ်ႉတႃႇၸွႆႈယုၵ်ႉၶၢႆႉၶူဝ်းၶွင် လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင် ထႅင်ႈ 20 လမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇမေႃယႃ ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ၵေႃႉ လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 15 လမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ လၢၼ်ႉလူမ်ႉၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇ လႄႈ တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႇၵျိၼ်းၵေႃႈ လႆႈသင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း သျၢၼ်းသိ (Shanxi) ၵူတ်ႇထတ်းႁႃ သၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးပွၵ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇယွႆႈယႅမ်းသေ ႁႂ်ႈဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေလွတ်းၽေးလီၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တၢင်းသုင် (5) ၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၵဵပ်းတူဝ် တႃႇပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း (80) ၵေႃႉ လႆႈတူၵ်း လူင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း တီႈဝဵင်းၶျႅၼ်ၸူဝ် (Quanzhou) ၸႄႈမိူင်းၾူးၵျိၼ်း (Fujian) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း