ႁဵၼ်း Online လီၸိူင်ႉႁိုဝ် ? ယွၼ်ႉသင်လႄႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်း ?

​​တေလႆႈဝႃႈတူင်ႇဝူင်း Online ၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းၽဝ ႁဝ်းယဝ်ႉ။  ၵၢပ်ႈပၢၼ်​​တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးယူႇႁွပ်ႈတူဝ်ႁဝ်း ၵမ်ႈၼမ်လႆႈၸႂ်ႉ Online  မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၸမ်တူဝ်ႁဝ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ တိတ်း​​တေႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်၊ ၶူၼ်ႉႁႃ​​ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း၊ သိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ​​ၵေႃႈ ​​တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၸၢင်ႈႁဵၼ်းတီႈၼိူဝ် Online  မၢင်ၸိူဝ်း​​ဢမ်ႇယုမ်ႇဝႃႈ ႁဵၼ်း Online ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း​​တေႉတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၽႂ်တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉၵႂင် ဢမ်ႇၼၼ် ဝူၼ်ႉတႃႇ​​တေႁဵၼ်းလူၺ်ႈလၢႆးၼႆႉ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ​​ၽွၼ်းလီၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။

  1. ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်းလႆႈၸွမ်းၼင်ႇတၼ်း

သင်ဝႃႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်​​တေႉ ႁဝ်း​​တေလႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းပိူင်တၢႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ​​တေလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ​​တေၶဝ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁိပ်ႈလႆႈၼႅတ်ႈ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်​​ၵေႃႈ ​​တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၼ်းလႆႈ။

  1. ယူႇတီႈလႂ်​​ၵေႃႈႁဵၼ်းလႆႈ

သင်ဝႃႈမီး Internet လႄႈ Computer  Notebook သမ်ႉဝႃႈ​​တေယူႇတီႈလႂ်​​ၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵၼ်း Online လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်​​တေလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းႁႂ်ႈသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ။

  1. လိုမ်ႉၶိုၼ်းတွၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်

​​တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်​​ၶေႃႈလီဢၼ်ၶႅမ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ။ ယွၼ်ႉႁဝ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇလိုမ်ႉၶိုၼ်းတွၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လီ ဢမ်ႇၼၼ် မီး​​ၶေႃႈထၢမ်ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းလႆႈ။   ၵွပ်ႈဝႃႈ သင်ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပုင်ႇမၢၼ်ႇ သင်ဝႃႈႁဵၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇ​​တေလိုမ်ႉၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ​​​​တေလႆႈဝႃႈယၢပ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။

  1. ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈတႃႇ​​သေႇ

မိူဝ်ႈႁဵၼ်း Online ၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသွၼ်ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ​​ၶေႃႈမုၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇ- ဢဝ်ဢၼ် ၶိုတ်းၵၢပ်ႈသႂ်ႇလႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵူၼ်းႁဵၼ်း​​ၵေႃႈၸၢင်ႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈၵူၼ်းႁဵၼ်း​​ၵေႃႈ​​တေဢမ်ႇလႆႈၵမ်းၵမ်းသဵင်ႈငိုၼ်းသိုဝ်ႉ။

  1. လူတ်းယွမ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈၼမ်

သင်မႃးတႅၵ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵႄႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းယူဝ်းယူဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ​​တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁဵၼ်း Online ၼႆႉ​​ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေပေႃးလိူဝ်။ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် တေဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ၵူၺ်းလွင်ႈဢၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသိုဝ်ႉပပ်ႉ၊  ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈလူတ်ႉၵႃႈၵႃး၊ ၵႃႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇႁဝ်း လႆႈၼမ်ယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ​​တေၸွႆႈတွပ်ႇ​​ၶေႃႈထၢမ်လႆႈဝႆး မိူဝ်ႈဢၼ်မီးသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈငၢႆႈလူမ်ယဝ်ႉ ႁဝ်း​​ၵေႃႈထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈပၼ်တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈတွင်းဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ၼႆႉ ​​တေဢမ်ႇမီးၽႂ် မႃးသပ်းလႅင်းပၼ် လူဝ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်တင်ႈ​​ၶေႃးလႄႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတိုၼ်း​​တေမီးၽွၼ်းလီလႄႈၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီလၢႆလၢႆၵူၺ်း ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းၵေႃႈ တိုၼ်းၵိုၵ်းမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။ ဢီႈသင်ဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းၵေႃႈမိူၼ်လၢပ်ႇသွင်ၶူမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးတူၺ်း ၽွၼ်းၸႃႉလွင်ႈႁဵၼ်း Online ၵၼ်ၶႃႈ။

ႁဵၼ်း Online လီၸိူင်ႉႁိုဝ် ? ယွၼ်ႉသင်လႄႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်း ?

  1. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ​​ဢမ်ႇပေႃးမီးသမႃႇထိၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၸိူဝ်း ၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃတီႈၵၢၼ်ၼင်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင် ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈထုၵ်ႇလီႁႃဢွင်ႈတီႈတဵတ်ႇယဵၼ် ႁႃၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းသွၼ် ​​ဢိၵ်ႇတင်း မႄးၶပ်ႉတၢမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ႁႃလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်း တိုဝ်ႉတၢင်းသုၼ်ႇလီ ၼႂ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း  မိူၼ်ၼင်ႇ− ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႄႈၵၢင် 09:00 – 11:00 မူင်း၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵႄႈၵၢင် 15:00 – 16:00 မူင်း ႁူမ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵူႈၶိင်ႇ ၶိင်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပူၼ်ႉ 20 – 25 မိၼိတ်ႉ။

  1. ဢမ်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်တၢင်းၵူၼ်းတၢင်ႇ​​ၵေႃႉ

ၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶၢတ်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၸွမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယူပ်ႈယွမ်းၽၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႅၼ်းတၢင်တီႈ​​တေလႆႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းဢူၺ်း​​ၵေႃႉၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်  ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် လႄႈ လဵၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းပဵၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ​​တေလႆႈယူႇႁင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းၵူႈလွင်ႈႁင်းၵူၺ်း ယိုင်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ယၢင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းပၢၼ်မၢဝ်ႇပၢၼ်သၢဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ် ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇဢူၺ်း​​ၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းၵူၼ်းပၢၼ် သႅၼ်းလဵဝ်ၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ​​ပေႃႈမႄႈထုၵ်ႇလီၸၢမ်းမူၼ်ႉ​​မႄးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈႁုၼ်ႈမုၼ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ။

  1. ​​တေလႆႈသၢင်ႈႁႅင်းၸၼ်ၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵုမ်ႇလႆႈမိုင်ႉယူႇၸွမ်းၼႃႈ​​ၾူၼ်း ၼႃႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ႁိုင်ႁိုင်။ ၵွပ်ႈၼၼ်​​ ပေႃႈမႄႈ​​တေလႆႈသၢင်ႈလွင်ႈၸၼ်ၸႂ် လူၺ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းလဵၵ်ႉ၊ ၶူးသွၼ်ၸၢင်ႈတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးလႆႈတဵမ်တီႈ မီးၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ မီးၵၢၼ်လဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ တွၼ်ႇတႃႇ​​တေၸၼ်ၸႂ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ​​ၵျေႃႇလႄႈၶႂ်ႈႁဵၼ်း။

  1. ​​လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈလီလီ

ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈလီလီၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ၵူၺ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ​​ပေႃႈမႄႈၵူႈ​​ၵေႃႉ ဢၼ်တေႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတီႈၼႆႈလႆႈ ​​​​တႄႇၸဵမ် tablet   laptop ဢမ်ႇၼၼ် Phone ဢၼ်ၸၢင်ႈ​​တေႃႇ internet လႆႈ လႄႈ ၵႃႈ internet  ပဵၼ်လိူၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ထႅမ်ငိုၼ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ​​တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဢၼ်သုင်။

  1. ​​ပေႃႈမႄႈ​​တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းၵၢၼ်တူၺ်းထိုင်ၼမ်လိူဝ်​​သေၵဝ်ႇ

မၢင်ၸိူဝ်းတေပွင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ပွႆႇလုၵ်ႈဝႆႉၸွမ်းၾူၼ်း ၸွမ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ​​ၵေႃႈ​​ပေႃးယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။ ​​ပေႃႈမႄႈ​​တေလႆႈတူၺ်းၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႇ​​သေႇ တွၼ်ႈတႃႇ​​တေဢမ်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်းတၢင်ႇမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ YouTube ဢမ်ႇၼၼ် လဵၼ်ႈၵဵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ​​တေလႆႈဝႃႈ ​​ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႆႉမဝ်မၢင်​​သေဢိတ်း။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ယိင်းၸၼ်လူႇ

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.v-cube.co.th/5elearning/

https://www.lingoace.com/th/pros-and-cons-for-online-learning/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း