ႁွင်ႇၵွင်ႇ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းၵၢၼ်လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႄႇပဵၼ် လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 October 2019 ႁွင်ႇၵွင်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းၵၢၼ်လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး တႃႇတေတၢင်ႇ မၢႆမီႈပိူင်လိူင်း လွင်ႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တၢင်ႇမၢႆမီႈပိူင်လိူင်း လွင်ႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁိုင်ၵႂႃႇပဵၼ်ႁူဝ်လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းၵၢၼ်လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶျၼ်ႇတူင်ႇၵၢႆႇ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 20 ပီႊ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းယိင်းပႃးတွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်း တီႈထၢႆႇဝၢၼ်ႇသေ ပၢႆႈၵႂႃႇႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶျၼ်ႇတူင်ႇၵၢႆႇ ၼႆႉ ဝၢႆးမၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းယိင်းပႃးတွင်ႉတၢႆယဝ်ႉ ဢဝ်ဝႂ်ၶရိတ်ႉတိတ်ႉ ၵူၼ်းယိင်းပႃးတွင်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢင်းၽိတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ 19 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 October 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇယွမ်းတၢင်းၽိတ်း တီႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းယိင်းၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈ ထၢႆႇဝၢၼ်ႇ တေယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇႁွင်ႇၵွင်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶျၼ်ႇတူင်ႇၵၢႆႇၼႆႉ မၼ်းမိူဝ်းယွမ်းႁပ်ႉဢဝ် တၢင်းၽိတ်း တီႈထၢႆႇဝၢၼ်ႇလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၽၢႆႇတင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်းမၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼၼ်သေတႃႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

ၽၢႆႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေလွႆးဢၢပ်ႈၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႄႈ ထၢႆႇဝၢၼ်ႇ  ဢမ်ႇမီးဝႆႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈတႃႇလွႆးဢၢပ်ႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈပိူင်လိူင်း လွင်ႈတေလွႆးဢၢပ်ႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႄႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်လႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တီႈ ၶႄႇ ၊ ထၢႆႇဝမ် ဢိၵ်ႇတင်း မၵႃႇဢူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈၼႆႉ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၵၢၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်တေလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၽၢႆႇတင်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တႅပ်းတတ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း ထီႉ 23 October 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း