ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေတမ်းဝၢင်းပၼ် ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉလႄႈ သင်မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၶဝ် မီးလွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပေႃးၼႆၸိုင် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် December 2019 ၼႆႉ တေတမ်းဝၢင်းပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ပညာရေးစုံညီပွဲတော်) ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တေတမ်းဝၢင်းပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼိုင်ႈလင်လႂ် 500,000 ပျႃး(ႁႃႈသႅၼ်) ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႄၸၼ်ႉသုင် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၼိုင်ႈလင်လႂ် 300,000 ပျႃး(သၢမ်သႅၼ်) ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႄၸၼ်ႉၵၢင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပူၼ်ႉပၢၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႄၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၼိုင်ႈလင်လႂ် 100,000 ပျႃး(ၼိုင်ႈသႅၼ်) ၼႆသေ တေတမ်းဝၢင်း ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် December 2019 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးဝႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ တေပၼ်ငိုၼ်းတီႈ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သင်မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းသၢင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 2019 – 2020 ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မီး 272 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႄၸၼ်ႉသုင် 190 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် 281 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်ၽႄၸၼ်ႉၵၢင် 340 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပူၼ်ႉပၢၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 793 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3802 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႄၸၼ်ႉငဝ်ႈ 701 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 12 လင် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 6391 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Kanbawza Tai News
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း