ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မႂ်ႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ လွင်ႈသၽႃးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မႂ်ႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင်

ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် လွင်ႈသၽႃးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ တေလႆႈသွၼ်ၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်းသွၼ် ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2023 ၸင်ႇတေသိုပ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်ၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၸၼ်ႉ 5 ထိုင် ၸၼ်ႉ 12 ၊ ႁူဝ်ယွႆႈလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်တေလႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈလႄႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈ တေပိူင်ႈၵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၽၢႆႇတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေသွၼ်လွင်ႈ သၽႃးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ႁႂ်ႈမီးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ပေႃးဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် လွင်ႈသၽႃးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေမီး တူဝ်ထူပ်းတၢင်းယၢမ်ႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁဝ်းသေ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တေၶဝ်ႈပႃးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵၢၼ်မိူင်းပႃးၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လၢႆလၢႆၽၢႆႇၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လၢႆးပူင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ႁႅင်းႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသၽႃးလႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉယူႇ ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 5 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉ တိုၵ်ႉၼုမ်ႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ် လၢႆးပူင်သွၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လၢႆးသွၼ်ၵူၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်သေ သွၼ် ၊ ထုၵ်ႇလီမီး ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉသေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈသၽႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တွၼ်ႈလႂ် လွင်ႈယႂ်ႇၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်တေသွၼ်ထႅင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မႂ်ႇ လွင်ႈသၽႃးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 December 2019 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ ဢူးၸႃႇၼီႇမိၼ်း တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆးပူင်သွၼ်သွၼ်ဢၼ်လႂ် ဢမ်ႇၼၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ပူင်သွၼ်လွင်ႈ သၽႃးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺႃႇ ဢူးဝိၼ်းမေႃႇထုၼ်း ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေထိုင်လႆႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေဢဝ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸၼ်ႉ 6 ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ စာရိတ္တ နဲ့ ပြည်သူ့နီတိ ၼႂ်းၵၼ် 3 တွၼ်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉႁႃႈထိုင်ၸၼ်ႉၵဝ်ႈၶဝ် ပေႃးတေမေႃဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီ ၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁတ်းႁဵတ်းၵေႃႈ ႁတ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် မေႃထတ်းသၢင် လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇတေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သေ လိူၵ်ႈတၢင်ႇႁူဝ်ၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်းၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ပုၼ်ႈတႃႇၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ ပြည်သူ့နီတိ ၵၼ် 3 ႁူဝ်ၶေႃႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တွၼ်ႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်မၢႆမီႈ၊ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃး လႄႈ သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေပူင်သွၼ်ပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း