ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပၵၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်းတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးသေတႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

တေႃႇပေႃးထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (656) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (6) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (349) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း