ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ဢိတ်ႉသ်ရေး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းထႆး၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ ႁွင်ႇၵွင်ႇ၊ မႃႇၵၢဝ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း

တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်လူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈပိုၼ်ၽႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းၵူႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ၊ ၵုၼ်မႃႇၵၢဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈမိူင်း။

Photo – AFP

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 February 2020 ၸွမ်းၼင်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈ လၢမ်းၵႂႃႇ မီး (30) မိူင်းယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းလူႉ သဵင်ႈတၢႆ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ပၵ်းပိူင် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး သပ်းၸႅင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈတေၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်၊ ၶီႇလူတ်ႉ၊ ၶီႇႁိူဝ်းသေၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ၊ ၵုၼ်မႃႇၵၢဝ်ႉ တေၶဝ်ႈမိူင်း ဢိတ်ႉသ်ရေးၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉ ၵူႈလွၵ်းလၢႆး ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢိတ်သ်ရေးၵူၺ်း ဢၼ်တေ ၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – MATICHON

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ (2) ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼႆႉသေတႃႉ ဝၢႆးႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၵူၼ်းပဵၼ်တင်း (2) ၵေႃႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 February 2020 ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 February 2020 တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (75,723) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (2,128) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (16,353) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း