ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မုင်ႈမွင်းတေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼႆႉ မေႃယႃ တၼ်းၼၢႆႇသူဝ်း ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 July 2021 ၼႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (Vaccine) တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႆႈသင်ႇဝႆႉတီႈမိူင်းၶႄႇ တေႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ၸဵတ်းသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇတူတ်သ်ႉယဝ်ႉလႄႈ မုင်ႈမွင်းတေလႆႈသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီး ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈ 16 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႈ (August 2021) ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉၵေႃႈ မုင်းမွင်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် တေႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ တႃႇ ႁူၵ်းလၢၼ်ႉတူတ်သ်ႉၼႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃ တၢၼ်းၼၢႆႇၸူဝ်း လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၶူင်းၵၢၼ် COVAX ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉသေ တေၸွႆႈမိူင်းဢၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉၸိုၼ်ႇလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်း (20%) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇမိူင်းၼိုင်ႈသေ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ထႅင်ႈႁူဝ်လၢၼ်ႉတူတ်သ်ႉမၼ်း ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉလႄႈ  ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉပႃး တီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးယူႇသေ ၸူဝ်ႈၽွင်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈပႆႇထိုင်ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉၸႂ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ယူႇၵိၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉၵေႃႈ ဝၢႆးသမ်းယဝ်ႉၼႆ တေၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်းမႅင်းလႆႈယူႇလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၶတ်းၸႂ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ယူႇၵႂႃႇလူၺ်ႈ ဢမ်ႇသမ်းယႃႈယႃ ၵူၺ်းသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၵႆႉသုၵ်ႈမိုဝ်း လႄႈ ယူႇႁၢင်ၵၼ် မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ လူဝ်ႇယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၼႄႉၼမ်း လၢတ်ႈႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Delta ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2021) ၼႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) ၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇတူၺ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 112,913 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးယူႇ 13,648 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၼ်း တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 12.1 % ၼႆႉသေ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2021) ၼႆႉၵေႃႈ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶိုၼ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ မွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 23% ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး 5,860 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မီးယူႇ 240,570 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း မီးယူႇ 286 သေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတၢင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 5,567 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၼႄဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၺ်းသေ ဢၼ်မီးယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင် တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းလႆႈသေ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးယူႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း