ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈတေမီးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 9−11 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈထိုင် 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸၢင်ႈတေမီးၽေးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ တေမီးၾူၼ်တူၵ်း၊ လူမ်းလႅင်ႉထွင်းႁႅင်း လႄႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈတေမီးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 8 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းမႆႈႁႅင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉၽၢႆႇတင်းတူၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း မိူင်းလႄႈ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းမၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီး ၾူၼ်တူၵ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵႆႉမီးၾႃႉငိုပ်းၾႃႉၵၢမ်ႈလႄႈ မႆႈႁႅင်းၼႃႇပူၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း၊ ၾႃႉမႅပ်ႈၾႃႉၽႃႇ ၊ ၽူၼ်တူၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ− ၾူၼ် လႄႈ လူမ်းလႅင်ႉ တေၸၢင်ႈ မႃးၸွမ်းၵၼ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၾူၼ်တူၵ်းတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃးႁိုင် မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉထိုင် 30 မိၼိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈႁၼ် မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ သၢမ်ပွတ်းသၢမ်တွၼ်ႈ (ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ) လႅတ်ႇမႆႈလီယူႇမိူၼ်ၵူႈဝၼ်းသေ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတႄႉ ႁႅင်းမႆႈတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ 2 တီႇၵရီႇ သႄးသီးယႅတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း