ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈတေမီးၽေးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ ၸၢင်ႈတေမီးၽေးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းလူမ်းမႆႈတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆလႄႈ ၽွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈႁူဝ်ၼႂ် တေမီးဢၢႆမွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈဢၢႆမွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းလႅင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ၊ ၾႃႉၽႃႇၾႃႉမႅပ်ႈ၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်းၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်တေၸၢင်ႈမီးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေၵႆႉႁၼ် ၼႂ်းလိူၼ် March လႄႈ April သွင်လိူၼ်ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူႈပီႊပီႊတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် တေဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း ႁူမ်ႈတင်းပၼ်ၾၢင်ႉၽေးၾႆးမႆႈဢွၼ်တၢင်းလူင်ႈၼႃႈဝႆႉယူႇ သေတႃႉၵေႃႈ ပီႊ 2021 ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်သင် ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈတေမီးၽေးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ဢမ်ႇမီးၾႃႉငိုပ်းၾူၼ်တူၵ်းသင်သေ လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၽတ်ႉပဝ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ လဵၵ်းမုင်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 April 2020

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃးၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ႁူမ်ႈတင်း တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးသၽႃႇဝပႃးထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈပီႊၵၢႆ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇမီးၾႃႉငိုပ်းၾူၼ်တူၵ်းသင်သေ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းၵဝ်ႇၵႄႇ၊ ၸရွပ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း