ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 July 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈ ၾႆးၾႃႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉၸွမ်းၵူႈလိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June 2021 ၼႆႉ ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ E.P.C ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢထမ်ႇမ လူင်းၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈၾႆးၾႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်း ၽ.သ.လ.တ (ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်း ၽ.သ.လ.တ ၶဝ်တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်မီးၽေးၶဵၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ လႆႈလီလီၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ႁူင်းၾႆးၾႃႉပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ႁႅင်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈၾႆးၾႃႉၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးဢထမ်ႇမ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉသေ ႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ် တတ်းၶၢတ်ႇၾႆးၾႃႉ မၢင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ ပူတ်းသိမ်းၵႂႃႇပႃး တိူၵ်ႈမီႇတႃႇ (Meter box) ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း