ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉသေ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈတေႃႉ သူင်ႇၵုၼ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ လူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် ၽႂ်လႂ်တေဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 04 : 00 မူင်း ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီး (4) ၵေႃႉယဝ်ႉ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸင်ႇၸီႉသင်ႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19  ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉပၼ်မိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယႂ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Tachileik News Agency

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း