“ႁၢဝ်ၵၢင်း” ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်း

“ႁၢဝ်” ဢမ်ႇၼၼ် “ႁၢဝ်ၵၢင်း” ဢမ်ႇၼၼ် “ႁၢဝ်ႁိူမ်ႉ” ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ် ၾိင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်း မိူဝ်ႈတႃၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁၢဝ်ယူႇတႃႇသေႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇၼွၼ်းဢိမ်ႇတဵမ်လီသေ သမ်ႉၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႈႁၢဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈပဵၼ်မၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်ၼႄပၼ်ဝႃႈ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁၢဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းတေႁပ်ႉဢဝ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႄႈ ၸွႆႈဢဝ်လူမ်းဢမ်ႇလီ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇထိင်းသိမ်းပၼ်လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈလီ။ ႁဝ်းတေၶႂ်ႈႁၢဝ်မႃး မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီးလူမ်းဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶႂ်ႈၼွၼ်း၊ ငဝ်၊ ႁၢဝ်ၵၢင်းမႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ် 1 မိၼိတ်ႉ ၼမ်လိူဝ် 1 ၵမ်း ၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉယဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းႁၢဝ်ၵၢင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈႁၢဝ်? မီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေလႄႈႁၢဝ်? ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၼႆႉ တေလၢတ်ႈၼႄလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်သင်ဝႆႉၽွင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း။

လွင်ႈႁၢဝ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸိုၼ်ႈသႂ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ထတ်းသၢင်ႁၼ် တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း လႄႈ ၵႆႉၵႆႉတိုၼ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမႃး၊ ႁၢဝ်ၵၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ၶႂ်ႈၼွၼ်း(Narcolepasy)။

တၢင်းပဵၼ်ၶႂ်ႈၼွၼ်းၼႆႉ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇတႃႇသေႇ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈယင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈယူႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၼွၼ်းလပ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ မေႃယႃၶဝ်ၵေႃႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ တီႈဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ပၼ်လွင်ႈၼွၼ်းလပ်းလႄႈလွင်ႈတိုၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ လွင်ႈဢၼ်ၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်းယူႇတႃႇသေႇၼႆႉၵေႃႈ ၼႄလႆႈဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉလႆႈဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼႆ တေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇဢိမ်ႇသေပွၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇတႃႇသေႇ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတိုၼ်ႇမႃးၵူၺ်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၶႅၼ်ႁႅင်းၶႃ လႄႈ ႁၼ်ႁၢင်ႈၽၢမ်းတႃမိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတေလပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၼွၼ်းၶူၼ်။

သမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵေႃႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈၼွၼ်းလပ်းႁဝ်းမႃးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းၼွၼ်းၶူၼ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆႉ တေႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈၼွၼ်းတႃႇသေႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်မႃးယူႇ။

 1. ပဵၼ်ၵူၼ်ႉပဵၼ်ၶိုၼ်ႈ။

ပဵၼ်ၵူၼ်ႉပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၽိတ်းပိူင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢင်ႈႁၢင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်ႉပဵၼ်ၶိုၼ်ႈ တေမီးၽၢင်ႈႁၢင်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈတင်းတူဝ် လႄႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈတိုၼ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇၼႆသေ မိူဝ်ႈၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ပီး။

ၵူၼ်းပီး ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႆႉတူင်ႉၼိုင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ထိူင်းသေ မေႃၶၢၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ လွင်ႈၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းမႃး၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈမႃးလႄႈ ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူမ်းမႃႈမူ။

ၵူၼ်းဢၼ်မီးလူမ်းမႃႈမူၼႆႉ တေမီးၽၢင်ႈႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ယူႇတႃႇသေႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဢွၵ်းဢေႃ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၼိူဝ်ႉလိူဝ်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ။

လွင်ႈဢၼ်ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတီႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်းဢေႃၽိတ်းပိူင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မီးၼိူဝ်ႉလိူဝ်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅင်ႇၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁၼ်မႃး ၵူၼ်းမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်းဢေႃၼၼ်ႉ တေၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်သေ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈငိူဝ်ႈငဝ်မႃးလႄႈ ၼႂ်းၶူင်ႉသၢင်ႈဢွၵ်းဢေႃၵုမ်းၵမ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈတဵင်ဝႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ မႃးလဵင်ႉၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႆႈယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇလႄႈ ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ပိူၵ်ႇဢွၵ်းဢေႃလူႉ (Multiple sclerosis)။

လွင်ႈဢၼ်ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ မီးလွင်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈလႄႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵုမ်းၵမ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈလီ တေၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်မႃး လူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်တႂ်။

ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉႁၢဝ်ယူႇတႃႇသေႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ထူပ်းႁၼ်တီႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တႂ် ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈၼႃႇလႄႈ ၵႆႉၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်းယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ သမ်ႉဝႃႈၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်းသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တႂ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆၸွႆႈႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈသႂ်မႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 • ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်တၢႆ။

တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းတေႉတေႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်းသေ မိူၼ်ဝႃႈ ၸဵပ်းတီႈၼႃႈဢူၵ်း၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ပွတ်းလူင်း၊ ၼႃႈၽိူၵ်ႇ/ၼႃႈၶဵဝ် ၸိူင်ႉၼႆမႃး ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇထူပ်းမေႃယႃၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် လွင်ႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်တၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇလဵင်ႉႁူဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈလႄႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်သၢႆၸႂ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေလွင်ႈဢၼ်ၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်း ၼႄၽၢင်ႈႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢဝ်ၵၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းမႃးထႅင်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ-

 • တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်း ဝၢႆးဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတႃႇသေႇလႄႈ တူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၼွၼ်းသင်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်သေ ဢွၵ်းဢေႃလႆႈၸႂ်ႉၵၢၼ်ၼမ်ယဝ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉမႃး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼင်ႈႁိုင်ႁိုင် ဢမ်ႇပေႃးလႆႈတူင်ႉတူဝ်ၵႃႈႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းတူဝ်ဢမ်ႇလႅၼ်ႈလႆႈလီ ဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇပဵင်းပေႃး ၸင်ႇလႆႈဢႃႈသူပ်းၵႂၢင်ႈႁၢဝ်ၵၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။
 • ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈယႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းပဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇတင်းဝၼ်း လႄႈ ၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်းမႃးယဝ်ႉ။
 • တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီး ပႅင်ႈ လႄႈ ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းမႃးယဝ်ႉ။

သမ်ႉဝႃႈလွင်ႈႁၢဝ်ႁိူမ်ႉတေ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းလီမႃးသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်လီၵႃႈႁိုဝ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈႁၢဝ်ႁိူမ်ႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵႄႈၶႆမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ-

 • ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်ပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။
 • ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈၼမ်မႃး လိူဝ်သေတေၼင်ႈႁၢဝ်ၵၢင်းယူႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႆလဵၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလီ။
 • ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ပွတ်ႇလႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇလဵင်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ။
 • သုတ်ႇလူမ်းၵတ်းလူမ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးလူမ်းၸိုၼ်ႈသႂ် ၸွမ်းသၽႃႇဝသီၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ၵႆႉၵႆႉဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းယူႇတႃႇသေႇ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၶိင်းပေႃးတေမီးလွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇလႅတ်းသႅဝ်း။
 • ၵိၼ်ဢႁႃႇရဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ ၶတ်းၸႂ်လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵိၼ်ပႅင်ႈလႄႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼမ်။
 • ၼွၼ်းပၼ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ။

လွင်ႈၵႆႉၵႆႉႁၢဝ်ၵၢင်းၼႆႉ တေၼႄလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းမီးၽၢင်ႈႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁၢဝ်ၵၢင်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်မႃး။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေၼႄလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်သင်ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁၢဝ်ၵၢင်းၼၼ်ႉ တေၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁဝ်းလႆႈတႃႇသေႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ တေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်းယူႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉလႄႈ တူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://dcg.wu.ac.th

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း