ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်း COVID-19

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (81) မိူင်း ယဝ်ႉသေ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းသဵင်ႈလူႉတၢႆၼမ် ပဵၼ်ထီႉ (2) သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် မိူင်းထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းထႆးဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် ႁႅင်းၵၢၼ်သေ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃးလီဝႃႈ သၢႆမၢႆၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵူၺ်းလႆႈႁူႉ သၢႆမၢႆၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်းတင်းမူတ်း တေမီးယူႇ မွၵ်ႈ (140,000) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်း COVID-19

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ၊ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သုင်ပဵၼ် ထီႉ (2) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈလၢႆးငၢၼ်းတူဝ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း မွၵ်ႈ (5,000) ၵေႃႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 March 2020 ယူႇတီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတေးၵူး (daegu) လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ၶျွင်းတူဝ်း (Ceongdo) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း (Gyeongsan) သေ သင်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး တေပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေမီးၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ ၽၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ တေၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ သင်မီးလူမ်းၼၢဝ်ၸိုင် တေၸတ်းတီႈၼင်ႈဝႆႉပၼ် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈၶေႃၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်ထႆးယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီ တေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၶိုတ်းၶိုတ်း ၸမ်ၸမ်သေ တေလၢႆးငၢၼ်းထိုင် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယူႇလီ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉ Application ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ဝၢႆးသေမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ တေပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ မွၵ်ႈ (54,000) ၵေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်း ၵူၼ်းဢၼ် ယူႇၸွမ်းၵၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 March 2020 မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မီး (81) မိူင်း၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မီး (93,198) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (3,203) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (51,004) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ (ၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:50 မူင်း)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း