ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈၶူဝ်မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ဝၢႆးသေ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပွၵ်ႈမႃးၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း (54) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ဢူးထုၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼိူဝ် Facebook သုၼ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သိုပ်ႇၾူၼ်းပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတႃႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူင်းတႆးမီးယူႇ (55) ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽွင်းၼႆႉၼႆသေ ၵိုတ်းယူႇဝႆႉလႄႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈၶူဝ် မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး (54) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ ၵဵင်းတုင်၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ပၢင်ႇဢူးလူင် လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ (တိူင်းမၢၼ်းတလေး)၊ ပတဵင်ႇ (တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ)၊ မူႉတူင်ႇ (မိူင်းမွၼ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇလႄႇသေ ယွၼ်ႉမိူင်းထႆးပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈမိူင်းပႅတ်ႈလႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢွၵ်ႇမႃး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈၶူဝ်မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ− ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉတႃႇတေပွၵ်ႈမႃး။ Photo- U Htun Maesai

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈမိူင်းထႆး (29) ၵေႃႉၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းထႆး တေၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆလႄႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဢၼ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်မၢႆ (2) မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ မီး (83) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးတၢင်း ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေမီး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်ၵူႈၵေႃႉသေ သူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈဝႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈၸွင်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးတင်းမူတ်း တေလႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ်တီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မူဝ်းၵူၵ်ႉဝိပသၼႃႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3−4) ဝၼ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၶေႃႈတွပ်ႇၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၸိုင် တေလႆႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ လႆႈမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်တီႈဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (21) ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၶူဝ် မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ပိုၼ်းတူဝ်လႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ဢူးထုၼ်း မၢႆၾူၼ်းထႆး (089−637−6367) လႄႈ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းထုၼ်းဢွင်ႇ မၢႆၾူၼ်းထႆး (090−053−2430) လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်တေပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတႃႇပွၵ်ႈမႃး မိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ် ၽူႈဢၼ်ယိပ်းတိုဝ်း ဝႂ်ပၢတ်ႉသပွတ်ႇၵူၺ်း တေၸၢင်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး ဝႂ်ပၢတ်ႉသပွတ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈပႂ်ႉဝႆႉထႃႈၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း