ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတီႈမိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 400 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇလႄႈ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသီလႅင် ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈမၢႆပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသေ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶႄႇတီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇလႄႈ ၸေႊၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶႄႇသင်သေ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသီလႅင်၊ မူၵ်ႇႁူဝ်သီလႅင်လႄႈ ယိပ်းၸွမ်ပိဝ်မိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈ ဝၢင်းမၼေႃး ၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ မီးဢဵၼ်ႁႅင်း (400) ပၢႆ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇၶိုၼ်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ ဢဝ်ၵႃးတီႉၺွပ်းသေဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်တူဝ်တီႈ ၶွၵ်ႈၶင်သီႇၵၢႆႇ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၶူၺ်းမိင် ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:00 မူင်း (ယၢမ်းမူင်းမိူင်းၶႄႇ) ၸင်ႇၵွႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဝႆႉဝႃႈ − ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸူႉတုမ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ၸူႉတုမ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၺႃးတီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ (400) ပၢႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ သေတႃႉ တႃႇ (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ဢွၼ်ၸူႉတုမ် တႃႇၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵုမ်းၶင် ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ− တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ၼႂ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ လၢႆပၢၵ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (40) ၵေႃႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေပွၵ်ႈ၊ တႃႇၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇၶႄႇၶဝ်ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်သေ ပၼ်ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်၊ ၵၢမ်ႇလီသေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးတင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇလႄႈ ၸေႊၵဝ်ႇ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်မီးဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီလႅင်ဢၼ်ယူႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ (passport) ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈသူၺ်ႇလီႇၸေႊၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ (200,000) ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ တီႈလၢၼ်ႇမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တိူဝ်းၵဵပ်းၵႃႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလၢၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် (200) ယွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလၢၼ်ႇမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ April 2020 ပူၼ်ႉမႃး ၽၢႆႇၶႄႇမီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵႃႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တႃႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလၢၼ်ႇ ၶႄႇၶဝ်ၵဵပ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် (20) ယွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈဝႃးတႄႉပဵၼ်ၵႂႃႇ ၵႃႈႁေႃႈၵႃးၶဝ်ႈ (100) ယွၼ်ႇ၊ ၵႃႈႁေႃႈၵႃးဢွၵ်ႇ (100) ယွၼ်ႇ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶႄႇၶဝ်တိူဝ်းၵဵပ်းၵႃႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတိူဝ်းလိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်တိူဝ်းၵဵပ်းၵႃႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇတိူဝ်းၵဵပ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇတိူဝ်းၵဵပ်းႁႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း