ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းမလေးသျႃး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ၽွင်းယၢမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶတ်းၸႂ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ယူႇၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းမလေးသျႃး(Malaysia) သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇလႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမလေးသျႃး တီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပလိၵ်ႈမလေးသျႃး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (62) ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းမလေးသျႃး ယွၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီးပၢၼ်း ၸႄႈမိူင်းသီႇလၼ်ႇၵေႃး (Selangor) မိူင်းမလေးသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းမလေးသျႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်ဝီးတီးဢူဝ်း (Video Clip) ဢၼ်ၼိုင်ႈ  မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼင်ႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Online လႄႈ ပလိၵ်ႈမလေးသျႃး ၸင်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈတီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီးပၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေၽူႈၵွၼ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ တီႈဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 14:00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမလေးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (62) ၵေႃႉ ဢၼ်တီႉ ၺွပ်းၼႆႉ တႃႇ (2) ၵေႃႉတႄႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ဝီးတီးဢူဝ်း(Video Clip) လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ  ပိုၼ်ၽႄၼိူဝ် Online ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ပလိၵ်ႈမလေးသျႃး တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းမၢႆမီႈ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၵႂႃႇမႃး ယႃႇႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းၽွင်း ယၢမ်းမိူင်းမလေးသျႃး ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – DVB

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း