ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယင်းတိုၵ်ႉယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈယူႇ

ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ပေႃးၼႆၸိုင် ယိုၼ်ႈယွၼ်းလႆႈတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 5 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆသေတႃႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်းတိူဝ်းပၼ်ထႅင်ႈတေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 August 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေလႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇ ဝႅပ်ႇၾွမ်ႇ (15) တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်တၢင်းသေ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၽူႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသၢႆမၢႆၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယင်းတိုၵ်ႉယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈယူႇ

ၸွမ်းၼင်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 5 August 2020 ၽူႈဢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶေႃႈမုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် လႆႈႁပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး (982) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် (18) ပီႊသေ ပႆႇမီးမၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်း လဝၵ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၼ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢၼ်တေႁဵတ်းမၢႆၾၢင် မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇမီး ဝႂ်မၢႆ (10) ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းလဝၵ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ− ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉ တေယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ September 2020 တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းပၼ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇၵႂႃႇ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း