ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈလႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး တႄႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈလႆႈ ၼႂ်းလိူၼ် October 2020 ၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈလႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆးသေ ယူႇသဝ်းဝႆႉပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉ တႄႇၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈလႆႈ တႄႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (16) ဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (2) ဢွင်ႈတီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယၢမ်းမူင်းမိူင်းထႆး ၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ 18:00 မူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈလႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ

ဢွင်ႈတီႈ (1) ပဵၼ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် ဢၼ်မႂ်ႇ မၢႆႁိူၼ်း 110 မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သႃထွၼ်းၼိူဝ် (Sathorn Nua Road) ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ဢွင်ႈတီႈ (2) ပဵၼ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇ မၢႆႁိူၼ်း 132 သဵၼ်ႈတၢင်း သႃထွၼ်းၼိူဝ် (Sathorn Nua Road) ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆးသေ ယူႇသဝ်းဝႆႉ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မၢႆႁိူၼ်း 9/4 သဵၼ်ႈတၢင်း မၼီးၼူပ်းၽရတ်း သွႆး−3 ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ (9/4 Maneenopparat Soi 3, T. Sriphum, A. Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, 50200) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း ဝၼ်းထီႉ (10,11,13 October 2020) တႄႇယၢမ်းမူင်းမိူင်းထႆး ၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ 18:00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းထႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉၽႄတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ (400) ၵေႃႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆဢၼ်လုမ်းၽွင်းတၢင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး လူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မီး (30,000) ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း