ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မႄႈသွတ်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇႁပ်ႉယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွၵ်ႈ 650 ၵေႃႉ ဢၼ်တေပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3 ဝူင်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 June 2021 လုၵ်ႉတီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း-မိူင်းထႆးသေ ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 200 ၵေႃႉ လႄႈ တေၶႅၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းသေ ပိုတ်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ လွင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေပွၵ်ႈမိူဝ်းတၢင်း ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မၢႆ (2) မႄႈသွတ်ႇ-မျႃႉဝတီႇ ၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 June 2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 June 2021 လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈသေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸင်ႇၶိုၼ်းပိုတ်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မၢႆ (2) မႄႈသွတ်ႇ-မျႃႉဝတီႇ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွၵ်ႈ 650 ၵေႃႉ ဢၼ်တေပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3 ဝူင်ႈၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးသေ တေၶႂ်ႈပွၵ်ႈမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၶိုၼ်းပိုတ်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းထႆးသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီထွမ်ႇၶၢဝ်ႇထွမ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈဝႃႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈမႄႈသွတ်ႇ-မျႃႉဝတီႇ ၸွင်ႇပႃႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းႁိုဝ်ၼႆသေ ၸင်ႇၵွႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ လီႈတီႈသုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေပွၵ်ႈမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးသေ တေပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပေႃးၼႆၸိုင် ၵႃႈၵႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈသဵင်ႈပဵၼ် 3,000 ဝၢတ်ႇ တေႃႇထိုင် 8,000 ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး၊ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း-မိူင်းထႆး မီးလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေပိုတ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – KIC

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း