13 မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ် WHO ႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ 13 မိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢၼ် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တၢင်ႇၼႄမႃး ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယူႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လိုၵ်ႉမၼ်းမႃးသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆတူၵ်းလိုၼ်းပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉ Tedros Adhanom Ghebreyesus ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းတီႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၸိူဝ်းၵႂႃႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် ၶူၼ်ႉႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸုမ်းၶူၼ်ႉႁႃၶဝ် လႆႈထုၵ်ႇဢမ်လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၽွင်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ မၼ်းမႃးတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈလၢႆလၢႆမိူင်း ၸင်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢႆမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် SARS-CoV-2 ၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵၢၼ်တူၵ်းလိုၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လႆႈ မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇတေၼႄတူဝ်ယၢင်ႇငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် လုၵ်ႉတီႈလႂ်ပဵၼ်မႃးဝႃႈၼႆ။


ဢၼ်ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမီး မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ၊ ၶျႅၵ်ႉ (Czech Republic) ၊ တဵၼ်းမၢၵ်ႇ ၊ ဢႅတ်ႉသ်တူဝ်ႇၼီးယႃး (Estonia) ၊ ဢိတ်ႉသရေး (Israel) ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၊ လၢတ်ႉဝီးယႃး ၊ လီထူဝ်းၼီးယႃး (Lithuania) ၊ ၼေႃႇဝူၺ်း ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၊ သလူဝ်ႇဝီးၼီးယႃး (Slovenia) ၊ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။


ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈမီးလွင်ႈဢမ်လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၽူႈတႄႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေႃႇ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဝႆႉလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတီႈတႄႇပဵၼ်မႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။


လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်လၢႆမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉပွၵ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵူတ်ႇထတ်းႁႃတူၺ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် လုၵ်ႉတီႈတူဝ်ႇသတ်းသေ ၶၢႆႉမႃးတိတ်းၸပ်းသႂ်ႇတီႈၵူၼ်း လႄႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO လၢတ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ မီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းၼႂ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈပိၼ်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပႃးဝႃႈၼႆ။

credit to photo owners
credit to photo owners

တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈ လွင်ႈတၢင်းတႄႇပဵၼ်မႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတႄႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ တူဝ်သတ်း လႄႈ ဢွင်ႇတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇ ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၶဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းလႆႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။


သင်လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႅဝ်းတၢင်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃၼႆၸိုင် တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႈၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်သင်မႃးထႅင်ႈဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် လႄႈ ႁပ်ႉမိုဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေငၢႆႈပႃးယူႇၼႆ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။


တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Credit to Photo owners

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း