ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇလႆႈၶိုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

ယူႇတီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးမီးၵူၼ်း 268,000 ၵေႃႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းယွမ်းႁပ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးလွင်ႈ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးတေၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း လႆႈသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူမ်ႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်း ၼင်ႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း