ယိင်းသၢဝ် ပရႃႇသီးလ် ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ ယွၼ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾႆးၾူၼ်းသေ လဵၼ်ႈၾူၼ်း

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇသူႈမီးၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾူၼ်းၵိုၵ်းတူဝ် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူၺ်းပေႃးဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းသမ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးထိုင်သၢႆၸႂ်လႆႈ မိူဝ်ႈၽွင်းထႅမ်ႁႅင်းၾႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈယူႇဝဵင်းသႅၼ်ႇတႃႇရႅမ်ႇ (Santarem) ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းပႃႇရႃႇ မိူင်းပရႃႇသီးလ် ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ယွၼ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾႆးၾူၼ်းသေ လဵၼ်ႈၾူၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 August 2021 ပူၼ်ႉမႃး ယိင်းသၢဝ် ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ ၾႆးၾႃႉသွတ်ႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ Radja Ferreira de Oliveira မၼ်းၼၢင်းသဵပ်ႇသၢႆထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း တီႈပလၵ်ႉၾႆးၾႃႉသေ သမ်ႉလဵၼ်ႈၾူၼ်း ၵူၺ်းသမ်ႉမီးၾႃႉၽႃႇလူင်းမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်သေ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၼႅတ်ႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၶတ်းၸႂ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇထိုင်ႁူင်းယႃလူင် ၼင်ႇဝႆးၽႂ်းသေတႃႉ ၵူၺ်းမိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ 3 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1  ဝူင်ႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆ ယွၼ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾႆးၾူၼ်းသေ လဵၼ်ႈၾူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းပႃႇရႃႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: THE NEW PAPER

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းပရႃႇသီးလ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈထႅမ်ႁႅင်းၾႆးၾူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလဵၼ်ႈၾူၼ်း ယွၼ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၸူးၾူၼ်းႁဝ်းတင်းမူတ်း လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၾႃႉၵၢမ်ႈၾႃႉငိုပ်းၾူၼ်တူၵ်း တေၸၢင်ႈမီးၾႃႉၽႃႇသေ သၢႆၾႃႉၽႃႇၸၢင်ႈလူင်းၸူးၾႆးၾႃႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉထိုင်သၢႆၸႂ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 March 2020 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု (13) ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝဵင်း ပရႃၵျိၼ်းပူးရီး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၵၢင် လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၶွင်ႉၼွၼ်း ယွၼ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾႆးၾူၼ်းသေ လဵၼ်ႈၾူၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈႁၼ်မီးၾူၼ်းၵိုၵ်းတူဝ်ဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ  လွင်ႈၾူၼ်းသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ထုၵ်ႇလီပွၼ်ႈသွၼ်မႅင်ႇပၼ် လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်ထုၵ်ႇလီလဵၼ်ႈ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလဵၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၽွင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၽေးသၢႆၸႂ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း