(23) ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈ တႃႇ (23) ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (11) ၸႄႈဝဵင်း၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း (1) ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (11) ၸႄႈဝဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း (23) ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝ (4) ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်သၢင်း၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆလႄႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (1) ၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (6) ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တူဝ်ႈတင်းဝဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ (6) ပႃႇတီႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်ႈတင်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (6) ၵေႃႉ၊ သၽႃးမိူင်းတႆး (12) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (18) ၵေႃႉ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ၊ ဢိူင်ႇၵေႃပလၢဝ်၊ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပႃႇလႅင်၊ ဢိူင်ႇၵွင်းၸလၢမ်း၊ ဢိူင်ႇၶိုမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (12) ဢိူင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူၼ်ၼင်ႇတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႈ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈတူဝ်ႈတင်းဝဵင်းယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ဢိူင်ႇသီႇၶူႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၼမ်ႉသၼ်ႇ (3) ဢိူင်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ (2) ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ (4) ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႊ (10) ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း (4) ဢိူင်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ (6) ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် (1) ဢိူင်ႇ၊ ၵုင်းၵႅင်း (1) ဢိူင်ႇလႄႈ ႁူဝ်ပၢင်ႇ (37) ဢိူင်ႇလႄႈ ပွၵ်ႉ (5) ပွၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ တေမီးမိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ တူဝ်ႈတင်းဝဵင်းလႄႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ (4) ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း (15) ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ (1) ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယွင်း (8) ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် (17) ဢိူင်ႇလႄႈ မိူင်းတူၼ် (3) ဢိူင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈမိူင်းတႆးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးၼိမ်သဝ်းၼႆသေ မိူင်းရၶႅင်ႇ (16) ၸႄႈဝဵင်း၊ မိူင်းၶၢင် (11) ၸႄႈဝဵင်း၊ မိူင်းယၢင်း (6) ၸႄႈဝဵင်း၊ မိူင်းမွၼ်း (1) ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် (2) ၸႄႈဝဵင်း ၵေႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ မီး (59) ၸႄႈဝဵင်းတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလၢႆလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း