ၶႄႇတေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ဢႃႇယု 3 ၶူပ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNBC ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶႄႇၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 3 ၶူပ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တႃႇႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်းႁူၵ်း (76%) ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉမူတ်းသေ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်းၵၢၼ်းသူး (Gansu) ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈၶတ်းၸႂ် ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း မွင်ႇၵူဝ်းလီးယႃးၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးဝႆႉသေ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ မီးယူႇ 43 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းၶႄႇ မီးယူႇ 96,840 ၵေႃႉ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 91,601 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်လူႉတၢႆ မီး 4,636 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယင်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇပႃးဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 1,400 လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ တႃႇ 1,000 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၶႄႇၸႂ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႉၼမ် တေပဵၼ် Sinovac လႄႈ Sinopharm သွင်မဵဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း