3 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း

တႄႇဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) ၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ COVID-19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 July 2021 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း မီးယူႇ 2,318 ၵေႃႉ  ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵႂႃႇတင်းမူတ်း 138,715 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵေႃႈမီး 35 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း  မီးယူႇ 3,419 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းမႃးပႃးၸွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၸူႉတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် မၢင်ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈသင်ႇႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း Stay at home သေ သင်ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼင်ႈၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈသိုဝ်ႉမိူဝ်းၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တႃႇ 17 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 3 July 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇ 1,529 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်း (Stay at Home) ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵႂႃႇယူႇ 3 ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 3 July 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 324 ၵေႃႉ  လႄႈ ဢွင်ႈတီႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19 မၢႆ (1) ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉမီး 189 ၵေႃႉ၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ မီး 347 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ႇ မီး 263 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီး 86 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႊ 74 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီး 63 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီး 34 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မီး 30 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မီး 18 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီး 17 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် မီး 10 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင် မီး 9 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီး 7 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မီး 7 ၵေႃႉ ၊ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီး 4 ၵေႃႉ လႄႈ ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ မီး 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃ 1,500 ပၢႆၼၼ်ႉ  ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီး 230 ၵေႃႉ ၵူၺ်းလႄႈ ဢၼ်လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် (552) ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် (347) ၵေႃႉ လႄႈ ၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ယူႇ (263) ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဝႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ လူဝ်ႇယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း (Stay at Home) ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း