ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဢိၼ်းတီးယႃး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မႃးၸွမ်းၼမ်ႉ

ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢႃႇသမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆသေ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ယွၼ်ႉၼမ်ႉဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢႃႇသမ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢႃႇသမ်ႇၼႆႉ ထူပ်းပၼ်ႁႃတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မႃးၸွမ်းၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈ မီးၵူၼ်းတင်းၼမ် မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်လႅင် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးၵူၼ်းပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ ဢၼ်မီးလူမ်းၼၢဝ်ၶိုၼ်ႈသုင်၊ ဢႆ ဢိၵ်ႇတင်း တွင်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢႃႇသမ်ႇၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈယူႇ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလၢႆသဵၼ်ႈ ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလူၺ်ႈလူတ်ႉၵႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင်တီႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး၊ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၸွႆႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် ထိုမ်ႈလူင်းပၼ်တီႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၶဝ်ယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5,500,000 ၵေႃႉ လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႈ 3,700,000 ၵေႃႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉၼႆယူႇ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈပဵၼ် 126 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 17 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလိၼ်ၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း