4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇႁႃလွၵ်းလၢႆးၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶႄႇ

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈၵိုတ်းယင်ႉလႆႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶႄႇ ဢၼ်ဢၢၼ်းသုမ်ႇငမ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  BBC ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်းၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႉ ၽွမ်းၽေးဢူဝ်း (Mike Pompeo) ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းယင်ႉလႆႈ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း 4 ၽၢႆႇ ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႄႇ မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ သုမ်ႇငမ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈၶႄႇလႆႈၼၼ်ႉသေ 4 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေႁႃလၢႆးတၢင်းႁႄႉႁၢမ်ႈၶႄႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသင် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈတႄႇၽႄႈလၢမ်း တီႈမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆလႄႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလၢႆၽၢႆႇ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် တေႃႇၵၼ်တင်းသွင်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင် မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September) ၼႆႉ ၶႄႇ မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၽူႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းဢေႃးသြေးလီးယႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယင်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း လုမ်းၽွင်းတၢင် တင်းသွင်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇသၢႆလပ်ႉ မိူင်းဢေႃးတြေးလီးယႃး ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၶႄႇမိူင်းၶႄႇ ၼင်ႇၶိုတ်းတၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တင်း မိူင်းၶႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸွတ်ႈတူဝ်ႈၵႂႃႇတင်းမူတ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တင်းသွင်မိူင်း မီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် တီႈတူၼ်းလွႆသုင် ႁိမဝၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း  20 ၵေႃႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇလႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢိၼ်းတီးၵေႃႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း Application ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူမ်ႉငီႉၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈလီသုတ်းလႄႈ  တေသၢင်ႈယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃးၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း