7 ၸိုင်ႈမိူင်း (G-7) ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ

ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ G-7 ႁူမ်ႈပႃးတင်း UN ဢမ်ႇႁၼ်ၸွမ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၸဵတ်းၸိုင်ႈမိူင်း (Group of Seven) လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းၸဵတ်းၸိုင်ႈမိူင်း  (G-7) ၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ႇၼင်ႇ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ မိူင်းၵျုႇမၼီႇ၊ မိူင်းဢီႇတလီႇ၊ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း တင်းမူတ်းၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ၊ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ ၽွၼ်းလႆႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်သၽႃး တႃႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်ၵုမ် ၼင်ႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO -Aung Shine Oo

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊ ၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် တႃႇႁႂ်ႈၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်လႆႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations Security Council-UNSC) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် တႃႇတေႁႃလၢႆးတၢင်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွႆးဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽူႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တင်းသဵင်ႈ ၼႆယူႇ။

PHOTO – Global News

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNSC) ၼၼ်ႉ  သင်ဝႃႈမီး မိူင်းလႂ်မိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉလႆႈလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမိူင်းၶႄႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ၵူၺ်း ၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇလီပႂ်ႉတူၺ်း ၵႂႃႇၸွမ်းထႅင်ႈယူႇၼႆသေ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း မိပ်ႇငႅၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွႆးဢႃႇၼႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း