AI တိုၵ်းသူၼ်း UN ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ လုမ်းတြႃး ICC

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Amnesty International (AI) တိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ICC)ဝႃႈၼႆ။

AI တိုၵ်းသူၼ်း UN ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ လုမ်းတြႃး ICC

ယူႇတီႈၸုမ်း AI ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 44 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင် ၵျီႇၼီႇပႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 8 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း AI ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁၢႆႉႁႅင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တၢင်းၵူဝ်တၢင်းႁႄသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ႁူႉလီၼႃႇယဝ်ႉ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းလႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉယူႇၼႆ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

AI တိုၵ်းသူၼ်း UN ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ လုမ်းတြႃး ICC

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ ပေႃႉထုပ်ႉ တဵၵ်းတဵင် ႁႅမ်တၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၢႆလၢႆဝႆႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်း AI မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (3) လိူၼ်ပၢႆၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶၢင်ထႅင်ႈသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လုမ်းတြႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း ICJ တႅပ်းတတ်းတြႃးၼိူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်မီးဝႆႉဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်း COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇထႅင်ႈလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း AI ယင်းလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸီႉၸမ်ႈထတ်းသၢင်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း မၢႆမီႈဢၼ်ၵုမ်းၵမ်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်းသူၼ်း ၵၢဝ်ႇၼႄးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈဢၼ် ၵၢဝ်ႇၼႄးမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထဵင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း − VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း